Thống kê
Hôm nay : 561
Tháng 01 : 10.574
Năm 2021 : 10.574
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy tắc ứng xử trong trường Mầm non Đông Hoàng

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HƯNG                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HOÀNG                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 23/QĐ- MN

                                                                                                                                                          Đông Hoàng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HOÀNG


Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ- BGD ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 1737/CT- BGD ĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Thông tư số 06/2019/TT- BGD ĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường,


QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc ứng xử trong nhà trường ” bao gồm 03 Chương và 14 Điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Đông Hoàng có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Công đoàn, chi đoàn, các tổ CM;
- Ban giám hiệu;
- Lưu VP                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                                                     Nhâm Minh Tứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HƯNG                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HOÀNG                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                   Đông Hoàng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

 

QUY TẮC
ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

(Ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ- TMN ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Hoàng)

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định Quy tắc ứng xử trong Trường Mầm non Đông Hoàng, huyện Đông Hưng.
2. Ngoài việc thực hiện quy tắc ứng xử của nhà trường được quy định tại văn bản này cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thực hiện nghiêm túc theo các văn bản quy định có liên quan của các cấp có thẩm quyền.
3. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh trong nhà trường.
Điều 2. Mục đích
Quy định về Quy tắc ứng xử trong trường Mầm non Đông Hoàng là cơ sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nỗ lực tự rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.

2. Thể hiện được các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong nhà trường đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.

3. Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đu trong nhà trường.

4. Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa của địa phương.

5. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đng thuận của đa scác thành viên trong nhà trường.

Chương II
QUY TẮC ỨNG XỬ CỤ THỂ


Điều 4. Quy tắc ứng xử chung
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động.

2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan của nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

4. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục: Mặc đồng phục áo dài hoặc váy công sở trong các ngày hội, ngày lễ. Giáo viên mặc đồng phục của nhà trường theo quy định vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần; nhân viên nuôi dưỡng phải có tạp dề, khẩu trang, mũ đầu bếp; học sinh mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

5. Không mặc trang phục gây phản cảm như váy, áo hở hang, áo không có cổ... thi thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong nhà trường theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.

7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

8. Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

Điều 5. Ứng xử của cán bộ quản lý nhà trường

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ học sinh. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành học sinh.

2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.

3. Ứng xử với cha mẹ học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.

4. Ứng xử với khách đến trường: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 6. Ứng xử của giáo viên

1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh của học sinh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương trẻ; tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương về thể chất và tinh thần của trẻ; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại thân thể trẻ.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.

3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.

4. Ứng xử với cha mẹ trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

5. Ứng xử với khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 7. Ứng xử của nhân viên

1. Ứng xử với học sinh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mt đoàn kết, vụ lợi.

3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.

4. Ứng xử với cha mẹ người học và khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phin hà.

Điều 8. Ứng xử của cha mẹ trẻ

1. Ứng xử với học sinh trong nhà trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Điều 9. Ứng xử của khách đến trường

1. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Chương III.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

Xây dựng, phổ biến, quán triệt Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức kiểm tra, giám sát, phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường theo phân cấp quản lý khi thực hiện Quy tắc ứng xử. Phối hợp với Công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm.

Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

1. Phối hợp theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện Quy tắc ứng xử của Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động.

2. Đề xuất xử lý các vi phạm, khen thưởng, kỷ luật Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động khi thực hiện Quy tắc ứng xử.

3. Phối hợp với lãnh đạo nhà trường theo dõi, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm.
Điều 12. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn, văn phòng:

Các tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử đã ban hành và thực hiện đề xuất khen thưởng, kỷ luật cá nhân trong tổ theo mức độ vi phạm.

Điều 13. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các Quy tắc ứng xử. Giám sát, nhắc nhở, phê bình, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm Quy tắc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường được thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.
2. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc có các văn bản hướng dẫn của cấp trên thì được rà soát, bổ sung hàng năm cho phù hợp.

                                                                                                                                                        Hiệu trưởng

 

                                                                                                                                                          Nhâm Minh Tứ


Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan